zaloguj facebukiem
Szukaj
Ustawystatus
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190000919

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:10:04
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000871

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:10:13
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000819

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:15:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000528

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:30:04
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000513

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

akt jednorazowy na dzień 2019-06-20 00:30:06
2019-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000488

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:30:10
2019-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:04
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000385

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:10
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000363

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:13
2019-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:40:14
2019-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000256

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:40:14
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000244

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:45:01
2019-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000227

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:45:04
2019-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002528

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000184

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:45:12
2019-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002526

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002527

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002530

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002531

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:00:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002482

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:00:05
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:00:18
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002390

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:05:02
2019-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002326

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:05:11
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000919

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:10:04
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000819

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:15:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000513

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

akt jednorazowy na dzień 2019-06-20 00:30:06
2019-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:04
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002528

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002526

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002326

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:05:11
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001052

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:00:16
2019-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000919

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:10:04
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000871

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:10:13
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000819

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:15:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000528

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:30:04
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000513

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

akt jednorazowy na dzień 2019-06-20 00:30:06
2019-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000488

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:30:10
2019-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:04
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000385

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:10
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000363

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:35:13
2019-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:40:14
2019-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000256

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:40:14
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000244

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:45:01
2019-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000227

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:45:04
2019-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002528

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000184

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:45:12
2019-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002526

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002527

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002530

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002531

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

obowiązujący na dzień 2019-06-20 00:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:00:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002482

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:00:05
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:00:18
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002390

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:05:02
2019-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002326

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-06-20 01:05:11
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-11-24
32012L0019

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012-07-04
32009R1069

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

2009-10-21
32008L0098

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-11-19
32006L0066

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-09-06
32006L0021

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE - Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

2006-03-15
32002R1774

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

2002-10-03
32002L0096

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

2003-01-27
32000L0076

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów

2000-12-04
32000L0053

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych pojazdów

2000-07-25
31999L0031

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

1999-04-26
31998L0034

Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych

1998-06-22
31996L0059

Dyrektywa rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

1996-09-16
31994L0062

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

1994-12-20
31991L0271

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

1991-05-21
31986L0278

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie

1986-06-12
31978L0176

Dyrektywa Rady z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu

1978-02-20
32009R1221

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

2009-11-25
32001R0761

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 761/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS)

2001-03-19
32006R1013

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów

2006-06-14
32006L0013

Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-02-03
32006L0012

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-04-05
32008L0001

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG )

2008-01-15
32003L0035

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

2003-05-26
32003L0004

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG

2003-01-28
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu