Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180000680

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:09
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:12
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000592

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:19
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000598

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:18
2018-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:19
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:26
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000504

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:27
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000493

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:28
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000344

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:42
2018-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002506

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:57
2018-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002464

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:19
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:22
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002458

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002402

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:26
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:25
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:25
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002417

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:24
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000680

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:09
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:13
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:12
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000592

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:19
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000598

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:18
2018-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:19
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:26
2018-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000504

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:27
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000493

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu operatorów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:28
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000344

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:42
2018-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002506

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:00:57
2018-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002464

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:19
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:22
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002458

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002402

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:26
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:25
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:25
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002417

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

obowiązujący na dzień 2018-04-25 00:01:24
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-11-24
32009R1069

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. okrelajce przepisy sanitarne dotyczce produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego, nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi, i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzdzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzcego)

2009-10-21
32008L0098

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadw oraz uchylajca niektre dyrektywy (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-11-19
32006L0066

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzenia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorw oraz zuytych baterii i akumulatorw oraz uchylajca dyrektyw 91/157/EWG Tekst majcy znaczenie dla EOG.

2006-09-06
32006L0021

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzcymi z przemysu wydobywczego oraz zmieniajca dyrektyw 2004/35/WE - Owiadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

2006-03-15
32002R1774

ROZPORZDZENIE (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 padziernika 2002 r. ustanawiajce przepisy sanitarne dotyczce produktw pochodzenia zwierzcego nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi

2002-10-03
32002L0096

DYREKTYWA NR 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

2003-01-27
32000L0076

Dyrektywa Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadw

2000-12-04
32000L0053

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 wrzenia 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych pojazdw

2000-07-25
31999L0031

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skadowania odpadw

1999-04-26
31998L0034

DYREKTYWA 98/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajca procedur udzielania informacji w zakresie norm i przepisw technicznych

1998-06-22
31996L0059

DYREKTYWA RADY 96/59/WE z dnia 16 wrzenia 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

1996-09-16
31994L0062

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa i odpadw opakowaniowych

1994-12-20
31991L0271

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczca oczyszczania ciekw komunalnych

1991-05-21
31986L0278

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony rodowiska, w szczeglnoci gleby, w przypadku wykorzystywania osadw ciekowych w rolnictwie

1986-06-12
31978L0176

DYREKTYWA RADY z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadw pochodzcych z przemysu ditlenku tytanu

1978-02-20
32009R1221

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziau organizacji w systemie ekozarzdzania i audytu we Wsplnocie (EMAS), uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

2009-11-25
32001R0761

ROZPORZDZENIE (WE) NR 761/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczajce dobrowolny udzia organizacji w systemie zarzdzania rodowiskowego i audytu we Wsplnocie (EMAS)

2001-03-19
32006R1013

ROZPORZDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadw

2006-06-14
32006L0013

Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniajca zaczniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepodanych substancji w paszach zwierzcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB Tekst majcy znaczenie dla EOG.

2006-02-03
32006L0012

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2006-04-05
32008L0001

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-01-15
32003L0035

DYREKTYWA 2003/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. przewidujca udzia spoeczestwa w odniesieniu do sporzdzania niektrych planw i programw w zakresie rodowiska oraz zmieniajca w odniesieniu do udziau spoeczestwa i dostpu do wymiaru sprawiedliwoci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

2003-05-26
32003L0004

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostpu do informacji dotyczcych rodowiska i uchylajca dyrektyw Rady 90/313/EWG

2003-01-28
32001L0042

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpywu niektrych planw i programw na rodowisko

2001-06-27
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Książki

bezdroza

Cena: 59.00

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 19.90

Cena: 20.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 29.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu